بعضی از رابطه هارو باید نذاری از یه حدی فراتر بره؛ طرف دچار سوء تفاهم میشه... !