یه چیزی رو , هر روز که میگذره , بیشتر لمس می کنم....
هر که دردش بیش....دودش بیشتر..