در طول یک سیگار . . .

رؤیای یک دیدار . . .

اینجا سکوت محض . . .

دلتنگی بسیار . . .

بهت و فراموشی . . .

فکر هم آغوشی . . .

خاکستر و تکرار . . .