دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هیچ گاه
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
هیـــــچ گاه"
به خاطـــــر "هیـــــچ کـــــس"
دســـــت از "ارزشــــهایت" نکـــــش...
چــــون ....
زمانــــی که اون فـــــــرد از تــــو دســـــت بکشــــد،
تــــو مــــی مانـــی و یـــک ..... " مـــن" بــــــی ارزش