تقصیر ما نیست!
بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند، نه ماندگار