اگر زخمهای من درد ِ تـــو را دوا می کند ، باکی نیست !
ضربه ها را محکمتر بزن رفیق ....