یــه وقتایی کـه دلت گرفته،

بغض داری، آروم نـیستی، دلت براش تـنگ شده

حوصلـه هیچکسو نداری

بـه یــاد لحظه ای بیفت که اون

همـه ی بی قراری های تو رو

دید، اما .......

چشماشو بست و رفت.