حرفهای دلم را انبار میکنم
این روزها هر چه را انبار کنی
گران تر می شود….