رنجشــــــــی نیست !!
آدمها همینند !!
خوبنـــــد
ولی
فراموشکـــــــارند