فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است

کافیست ”دلت” “گیر” باشد .