سلامتی اونایی که خیلی تنهان...
نه اینکه نمیتونن با کسی باشن...
فقط نمی خوان با هر کسی باشن ...