یک نصیحت : مواظب خودت باش....!
یک خواهش : اصلا عوض نشو....!
یک ارزو : فراموشم نکن....!
یک دروغ : دوستت ندارم....!
یک حقیقت : دلم برات تنگ شده....!
ویک رویا : تورو داشتن...........................