دیدی بی من داری می ری دیدی قولاتو شکستی
دیدی راست گفتم عزیزم دیدی صدامو نخواستی
{دیدی حتی یه دقیقه نمی مونی دم رفتن}
دیدی رفتی
دیدی می گفتم یه روز میری دوسم نداری
...
{تو که می خواستی بری چرا من و دیوونه کردی}
چرا دوسم نداری
...
دیدی اشکام روی گونم می ریزه چیزی نگفتی
دیدی راحت اینو گفتی "داری از چشام می افتی"
...
دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی
{داره حالا باورم میشه منو دوسم نداشتی}
دیدی چه آسون و بی هوا یهویی دل بریدی
دیدی دلم تیکه پاره شد آخه اونم ندیدی
دیگه دوسم نداری...................................................