هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوبارست
هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه
هنوزم با تو نشستن به تموم دنیا می ارزه