در آن نوبت کی بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

                       گرم یادآوری یا نه

                                              من از یادت نمی کاهم

                                                                             ترا من چشم در راهم
                                                                                                                  شباهنگام