دلم تنگ است....

برای کسی که شادی را به زندگیم اورد

برای کسی که به زندگیم معنا داد

برای کسی که عاشقش بودم

برای کسی که به من توجه کرد و برایش مهم بودم!!؟؟؟

برای کسی که دوستشداشتم

برای کسی که خوب و مهربان بود

برای کسی که ..................... بود

برای کسی که تمام زندگیم از آن او بود

برای کسی که با خاطراتش زندگی کردم