می نویسم

از تو

به تو

تا بدانی

هستیم را به آتش کشیدی

مرا سوزاندی

به عرش رساندی

اما نمی دانم چرا عوض شدی

آن همه مهربانی چه شد؟

نمی دانی

نمیدانی که قلبت اوج عشق است

خود را انکار می کنی

برگرد

برگرد به من

برگرد و باز هم لبخند بزن

تا معنای زندگیم را باز یابم...