رؤیا های من


دقیقاً رنگ همان پیراهنی ست که پوشیدی


بیا


تا دوباره همه چیز را آرزو کنم ...

حافظ ایمانی