اگـه یــه روز تـکـیه گـاه شـدی
مـواظــب بــــاش کـه آوار نـشی
روی ِ سر ِ کـسی کـه ، اعتــماد کــرده بــه آغـوشــت :(