نه اسمش عشـــــــــق است،
نه علاقه،
نه حتی عادت،
خــــ ــریـتـــ محض است
دلتنگ کسی باشی
که دلـــش با تـــــــــو نیســـت...