سفت بغــــلش کن
محکــم ببوسش
نگران نبــــاش
کم کم به این یکی هـــــم عادت می کنی...!!!
زانو رو میــــگم...