با کی جای من قدم میزنی ؟جاهایی که با من رفتی با اونم میری ؟ اصلا منو اونجا میبینی ؟با کی دردات رو تقسیم می کنی ؟؟با کی خاطره میسازی ؟؟با کی میشینی رو تخته سنگ ؟؟دوستت دارم ها رو چی ؟ دوستت دارم های منو به کی میگی ؟؟شب بخیر های منو چی ؟ فعل و فاعل تو زود عوض شد ..!
ولی من !....................