میخواهم برایــت تنهــــایی را معنــی کنم !

در شهر کنار خیابانی ایستاده ای هوایی سرد صدای همهمه مردم

سیگار سیگار انتظـار....

به خودت می آیی....

یادت می آید نه کســی است که از راه بی آید....

نه دستی که بازوهایت را بگیرد.....

نه صدایی که میان این همهمه ها اسمت را صدا کند....!