دلتنگی پیچیده نیست..

یک دل و یک آسمون

و یک بغض

و آرزوهای ترک خورده !

به همین سادگی