این روزها زیادی ساکت شده ام


حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو ،
 از چشم هایم بیرون می آیند