از آن نرفته برگشتن ها
به آغوش کشیدن ها
آرام و با چشمان بسته بوسیدن ها
هنوز هم خاطره ای مانده
اما خاطره
نه ...
دلم همان روزها را می خواهد.....!
.....