دیدی بی من داری میری دیدی قولاتو شکستی
دیدی راست گفتم عزیزم دیدی چشمامو نخواستی (یا شایدم صدامو)
دیدی حتی یک دقیقه نمیمونی دم رفتن دیگه خسته شدم
آخه بس که قلبمو شکستن دیدی رفتی
دیدی میگفتم یه روز میری دیدی دوستم نداری
دیدی می گفتم من عاشقم ولی تو کم می آری
دیدی می گفتم یه روز می آد میری که برنگردی
تو که می خواستی بری چرا منو دیوونه کردی(راستی چرا؟؟؟؟؟؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!)
چرا دوستم نداری
دیدی اش