خدایا تسلیم،می دانم تنهایی سرنوشتمه ، تسلیم،دیگه بریدم،

پرچم سفیدم را بالا گرفته ام،بالا.