التمــــاس مال دیــــــــــروز بود . . .
مال وقتـــی که ســــــــاده بودم !
امــــــروز ,,,می خوای بــــــری ؟؟؟
هیــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــ !!! فقط ... " خداحافظ"
==========================
دروغ می گم تو باور نکن