سر میز شام
یادت که میافتم بغض میکنم
اشک در چشمانم حلقه میزند
همه متعجب نگاهم میکنند
لبخند میزنم و میگویم :

چقدر داغ بود ........