غصه نخور دل ساده ی من نمیزارم دیگه بازیچه بشی
تو یی که همیشه با دلمی تنهاش گذاشتی به قیمت چی
می دونی نمی شه از تو گذشت تو لحظه لحظه ی بی کسی یام
جز تو کی پناه قلب منه تنهام نزار با دلواپسی هام