هر کاری کردم که بتونم بشم اونجوری که تو می خوای

این همه راه اومدم واسه دیدنتو حالا می گی نمی آی

واسه تو هر کاری کردم و هر جایی رفتم ته قصه شدم آدم بده

از این تهمت و شک و خیال تو ذهنت و خسته شدم دیگه حالم بده

از این دل صادقم هنوزم عاشقم اما دیگه نمی تونم

دیگه نمی خوام تورو حالا تنهایی برو نمی خوام با تو بمونم

حیف من واسه تو

واسه تو که نداری یادته  منو

دیگه بسه برو

 نمی خوام دیگه حتی یه لحظه تو رو

حیف من واسه تو

واسه تویی که فقط می شکنی دلو

حیف من واسه تو

برو دیگه تمومش کن این مشکل و