یک پاکت سیگار . . .
شراب به مقدار لازم . . .
یه دلِ پر. . .
اینجا شروع ماجراست ، انتهایش را خدا هم نمیداند !

.

.

.
به سلامتی‌......