ببار بارون که اینجا شکل زندونه..
ببار بارون ، دل بی طاقتم خونه...
 
ببار بارون ، یکی عشقش رو گم کرده
ببار بارون قرار گریه برگرده
 
از این بهتر نمیشه فکر من باشی
تو هم انگار قرار دیگه تنها شی
 
نمیدونم چرا بد شد ، چرا از خوبیام رد شد
شاید بازم بیاد خونه، بگه بی من نمیتونه

 
اونو یادم میاری تو.. .باید بازم بباری تو
ببار بارون تو با آواز منو یاد چشاش بنداز
 
ببار بارون ، من اینجا گیج و داغونم... ببار بارون
ببار بارون ، که بی عشقش نمیتونم
 
ببار بارون ...