زندگی باید کرد !
 
گاه با یک گل سرخ
 
گاه با یک دل تنگ
 
گاه باید رویید
 
در پس این باران
 
گاه باید خندید
 
بر غمی بی پایان ...