نرسیده به
 
بعضی خاطره ها !
 
باید نوشت:

آهسته به یاد بیاورید...

خطر ریزش اشک...!