امشب

 از آن شب هایی است که

دلم هوای آغوشت را کرده

افسوس،

که جز پاهای بغل کرده ام

مهمان دیگری ندارم