شنیدید که میگن :

اونی که گریه می کنه ، یه درد داره. اما اونی که میخنده هزار تا!

من میگم :
اونی که میخنده هزار تا درد داره ولی اونی که گریه میکنه به هزار تا از دردهاش خندیده , اما جلوی یکیشون بدجوری کـــــــــــم آورده