آخه لعنتی....

تو که میخواستی بری .......

چرا انقدر واسم خاطره ساختی .. !!