میخــــــواهم عوض شوم !
چرا بایـــــد دلتنگ آغوشت باشم ؟
میخـــــــواهم تو دلتـــــنگ آغوشَـــم باشــــی !
میخـــواهم آن سیــــبِ قرمزِ بالـــای درخــــــت باشـــــَم در دورتـــــرین نُـــقطه ... دقت کن !!!
رسیدن بـــــه مَــــن آسان نیـــــست

اگر هِـــمـَتـَش را نـَـــداری
آسیــــبی به درخت نــــزن
بـــــه همان سیــــب های کِرم خورده ی روی زمــــــین قانـــــــــــــع بــاش . . .