امروز به " آنهایی" می اندیشم
 
که روی شانه هایم
 
گریه کردند
 
و نوبت "من" که شد
 
دیگر نبودند...