کاش باران بگیرد...
 
کاش باران بگیرد
 
و شیشه بخار کند
 
و من
 
همه ی دلتنگیهایم را
 
رویش "هـــا" کنم
 
و با گوشه ی آستینم
 
همه را یکباره پاک کنم ...
 
و دیگر خلاص...!!!