نپرس چرا سیگار میکشی...

بپرس چی میکشی ؛که انقدر سیگار میکشی...!