گاهی باید متنفر شد ..
به فکر انتقام بود ..
... نگذشت .. نبخشید ..
همیشه دوستت دارم کارساز نیست ...
گاهی باید فریاد زد ..
...... ناسزا گفت .. قهر کرد ..
گاهی باید همان باشی
که هیچ کس تاب تحملت را ندارد ...
که بتونی فقط در خیال خودت بمانی