مثل وقتی که بهم گفتی البته ما پارتی کلفت زیاد داریم ولی نه ............