سخت است حس کردن

اینکه اضافه ای بیش نیستی

دلکم که شکست

دو طرفش بدجور به جان هم افتاده اند

یکی می گوید نمی خواهد نمان

یکی میگوید می خواهی بمان

هیچکدامشان به فکر من نیستن

که خرد می شوم زیر این همه حرف..