شاید سالها بعد در گذر جاده ها
بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگوییم
ان غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود....!!