دلم احساس غم دارد

در این انبوه ویرانی

کمی تا قسمتی ابری

و شاید باز بارانی