به سراغ من اگر می آیی ، دگر آسوده بیا ...
چند وقتیست که فولاد شده ، چینی نازک تنهایی من ...