باید مست بود و گفت
دوستت دارم
باید مست بود و گفت
دوستم داشته باش
باید مست بود و بگوش ماند
باید برایِ همیشه خاموش ماند
سکوت و یک گیلاس
سکوت و دو گیلاس
سکوت و چند گیلاس
باید مست بود و به کوچه و خیابان زد
باید مست بود و زیرِ دستِ دنیا زد
باید مست بود و گریه کرد
باید زندگی‌ را با جسارت وارونه کرد
باید مست بود و از عشق تعبیری تازه کرد
باید مست بود و از عشق تعبیری تازه کرد

نیکی‌ فیروزکوهی